Skip to main content

De A27 tussen Houten en Hooipolder wordt verbreed en verbeterd. Hierdoor moet de doorstroming verbeterd worden en wordt het tracé voorbereid op de toekomstige verkeersbelasting. Naast de verbreding worden aansluitingen verbeterd, de bruggen versterkt en vervangen. Het project is opgedeeld in twee projecten, een zuidelijk deel en een noordelijk deel.

De A27 Houten-Hooipolder kenmerkt zich als een tracé waarbij de verkeersintensiteit hoog is. De bouwwerkzaamheden kunnen voor een extra verkeersdruk zorgen waarbij de kans groot is dat het onderliggend wegennet extra belast wordt. Daarnaast geeft het bouwen een risicovol raakvlak met de openbare ruimte en het wegverkeer.

Het project is aanbesteed op een “2-fase contract”. Deze contractvorm wordt toegepast als tijdens de aanbesteding nog niet alle risico’s goed ingeschat kunnen worden. Dat geldt voor financiële- en uitvoeringstechnische risico’s als voor veiligheidsrisico’s. In een 2-fase contract wordt na aanbesteding, in de samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, het ontwerp uitgewerkt en een veilige werkmethode bepaald.

Paltrock B&I is betrokken geweest bij de tenderfase van zowel het noordelijk als het zuidelijk tracé. In de tenderfase is onder andere de veiligheidsstrategie uitgewerkt en is invulling gegeven aan sturende principe geen dodelijke ongevallen en ernstige ongevallen (BPKV criterium).

Voor het noordelijk deel (Houten – Everdingen) is Paltrock B&I tevens betrokken bij  uitvoeringsfase. Paltrock B&I vult voor de combinatie De Groene Waarden het integraal veiligheidsmanagement en de (strategische) veiligheidscoaching in. De betrokkenheid van Paltrock B&I is mede gevraagd vanwege de ervaring met complexe infra projecten en de samenwerking op het snijvlak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Close Menu