Skip to main content

Nederland is een waterland. Als maatschappij zijn we sterk afhankelijk van het water. Het Nederlandse water is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en infrastructuur. Het is dus van belang dat het water schoon en gezond is. Om te zorgen dat het water schoon en gezond is, is er vanuit Europa de Kaderrichtlijn Water (KRW)  vastgesteld. Vanuit deze richtlijn worden er maatregelen uitgevoerd om de ecologische waterkwaliteit in de Nederlandse stroomgebieden te verbeteren. Maatregelen zijn o.a. gericht  op natuurherstel, het herstellen van leefgebieden voor planten en dieren en het herstellen van migratieroutes voor vissen.

Paltrock B&I is betrokken bij projecten ten behoeve van de realisatie van getijdennatuur, nevengeulen, vispassages, natuur vriendelijke oevers, aanleg van speciale leefgebieden, verbreden van watersystemen, etc. Veelal zijn deze maatregelen ook uitgevoerd in combinatie met dijkversterkingsprojecten of projecten voor het verbeteren van de vaarweg. Met onze inzet hopen we bij te dragen aan een veiliger en mooier Nederland. Wij hebben dit gedaan voor Rijkswaterstaat en Waterschappen.

Close Menu